ပစၥည္းကိရိယာမွာ ခိုင္ခံ့မႈရွိရပါမည္။
သံုးရလြယ္ရပါမည္။
ၿပီးလွ်င္ လွပမႈရွိရပါမည္။

မ်ဳိးဆက္3ဆက္တ႔ို ႏွစ္သက္စြာသံုးစြႏဲ ိုင္ေသာ အေၾကာ္ဒယ္အိုးကို ျပဳလုပ္ျခင္း။
ယင္းမွာ River Light ၏ လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။

concept

River Light သည္ စတီးျပားျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာ အေၾကာ္ဒယ္အိုး မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွအစျပဳ၍တစ္ကမာၻလံုးရွိအိမ္တငြ္းအခ်က္အျပဳတ္ကၽြမ္းက်င္သူတ႔ို၏ႏွစ္သက္မႈ ခံရေသာ River Light မွ စတီးျပားျဖင့္ထုတ္လုပ္သည့္ အေၾကာ္ဒယ္အိုး။

River Light မွ အေလးထားလ်က္ရွိေသာ အဓိက အခ်က္ 3 ခ်က္ရွိပါသည္။

  1. ခုိင္ခံ့မႈရွိျခင္း။
  2. လံုေလာက္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း။
  3. သံုးလွ်င္သံုးသေလာက္ ႏွစ္သက္လာေစျခင္း။