သ(ံ စတီးျပား) အေၾကာ္ဒယ္အိုးကိုထိန္းသိမ္းရန္မွာ ထင္ထား သည္ထက္လြယ္ကူ


အသံုးျပဳၿပီးေနာက...္…

အေၾကာ္ဒယ္အိုးပူေနစဥ္အတငြ္းေရေႏြးပူေလာင္းထည့္ၿပီးအေၾကာ္ဒယ္အိုးတြင္ကပ္ၿငိ ေနေသာအိုးတူးဖတ္မ်ားကိုေပ်ာ့သာြးေအာင္လုပ္ရန္မွာအဓိကအခ်က္ျဖစ္။

ၿပီးေနာက…

ေရၾကက္သီးေႏးြေလာင္းထည့္ရင္းျဖင့္ဘရပ္ရွ္ျဖင့္ပြတ္တိုက္။ဆပ္ျပာမသံုးရသည့္အတကြ္ လက္အတကြ္ေရာကမာၻေျမအတကြ္ပါေကာင္းမြန္။အညစ္အေၾကးမ်ားေျပာင္စင္သာြးပါက အေၾကာ္ဒယ္အိုးကိုမီးအပူေပးၿပီးတရုတ္ဟင္းခ်က္ရာတငြ္သံုးသည့္ေယာင္းမတစ္ဇြန္းစာ ဆီထည့္ၿပီး5မိနစ္ခန္႔ဆီမ်ားစိမ့္ဝင္ေစပါမည္။ဤက့သဲ ႔ိုျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္အတငြ္းမီး အပူခ်ိန္မွာ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့သာ ျဖစ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ဆီကို ဆီပုလင္းထသဲ ႔ုိ ျပန္ထည့္ၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္သံုးစကၠဴစသည္တို႔ျဖင့္ အေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်က္ႏွာျပင္မွ က်န္ရွိေသာ ဆီမ်ား ကို သုတ္ေပးပါ။ဤတငြ္လုပ္ေဆာင္မႈၿပီးဆံုးပါၿပီ။

သံအေၾကာ္ဒယ္အိုးဆိုသည္မွာ…

ရက္အတန္ၾကာထားထားပါက ဆီေခ်းေစာ္နံလာသည့္အခါမ်ဳိးရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ဳိး တငြ္အိုးကိုမီးအပူေပးၿပီးဆီေျခာက္လာသည့္အေနအထားတြင္မီးဖုိေခ်ာင္သံုးစကၠဴစသည္ တ႔ျိုဖင့္ဆီမ်ားသုတ္ေပးပါ။ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ဓာတ္ျပဳေျပာင္းလထဲားေသာဆီမ်ားကိုသုတ္ လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အနံ႔ေပ်ာက္သြားပါမည္။

သ(ံ စတီးျပား)အေၾကာ္ဒယ္အိုး အိုးကပ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း

woman

လက္ရွိတငြ ္ အေၾကာ္ဒယ္အိုးဟုေျပာပါက resin ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ (teflon စသည္)အုိး မ်ားကို အရင္ဆံုးျမင္ေယာင္မိသည္သူ မ်ားသည္မဟုတ္ပါလား? တကယ္လည္း လူမ်ားစြာ တို႔ အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ “အိုးမကပ္ဘဲ သံုးရလြယ္သည့္ အေၾကာ္ဒယ္အိုး”မ်ားကို မီွခိုေန
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။အျမန္ႏႈန္းကိုအေလးထားေသာလူ႔ေဘာင္တငြ္လက္ရွိကၽႏြု္ပ္တ႔သိုည္
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပးေနရၿပီးဟင္းကိုလည္းအျမန္ႏႈန္းႏွင့္ခ်က္ရသည့္အတကြ္“မီးျပင္းျပင္းနဲ႔ ခ်က္ရင္ျမန္ျမန္က်က္တယ္”ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚေပၚလာသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ “အေပၚယံ မ်က္ႏွာျပင္ မတူးသေရႊ႕” မီးကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ခပ္ျပင္းျပင္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိး၊ ဆီပမာဏ မလံု ေလာက္ေသာ္လည္း အိုးမကပ္ေစဘဲ ဟင္းခ်က္ႏိုင္သည့္ resin ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ အေၾကာ္ ဒယ္အိုးမ်ားအေပၚ လူမ်ားစြာတို႔ မီွခိုကုန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္ဆန႔က္်င္ဘက္အေနႏွင့္သံ(စတီးျပား)အေၾကာ္ဒယ္အိုးမွာဟင္းခ်က္မည့္ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္ကိုက္ညီေသာမီးအပူခ်ိန္၊သင့္ေလ်ာ္ေသာဆီပမာဏတို႔မွားယငြ္းသာြးပါကပါဝင္အမည္ တ႔ို တူးကုန္ပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ resin ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ အေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ား က့သဲ ႔ို မွတ္ယူၿပီး အသံုးျပဳပါက “အပူပမာဏ ပိုျပင္းျပင္း ရရွိႏုိင္”သည္မွာ သံ (စတီးျပား)၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း

အပူေပးျခင္းကို ပံုမွန္သံုးေနက်ထက္ပိုေလွ်ာ့ၿပီး ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့သာေပးရန္။
ဟင္းလ်ာအတကြ္လိုအပ္ေသာဆီပမာဏကိုရွာေဖြျခင္း။
လမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ “ဆီအိုးပူတိုက္ျခင္း”ကို ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

အေၾကာ္ဒယ္အိုးကို ေဆးေၾကာလြန္သြားျခင္း

woman

သံ(စတီးျပား)သည္ ဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါတိုင္း မ်က္ႏွာျပင္မွ ဆီစုပ္ယူၿပီး တျဖည္းျဖည္း ဆီဝလာေစသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ဳိးပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ သ႔ေို သာ္ အသန႔ႀ္ ကိဳက္ေသာသူမ်ားသည္ ဟင္းခ်က္ၿပီးတိုင္း ဆပ္ျပာႏွင့္ စတီးေခြတို႔ျဖင့္ တဂ်စ္ဂ်စ္ ပြတ္တိုက္ပစ္ပါသည္။စတိန္းလက္စ္ စတီးအိုးႏွင့္အလူမီနီယမ္အိုးမ်ားအတကြ္မည္သ႔ပိုင္ျဖစ္ေစကာမူသံ(စတီးျပား)အေၾကာ္ဒယ္ အိုးကို ဤက့သဲ ႔ေို ဆးေၾကာပါက “တကူးတကဆီဝေအာင္လုပ္ထားေသာအိုးမ်က္ႏွာျပင္ကို တမင္တကာတိုက္ခၽြတ္ပစ္”သကဲ့သ႔ိုျဖစ္ေနပါသည္။အေၾကာ္ဒယ္အိုးကိုသံုးရခက္သာြးေစ ရန္ မိမိကုိယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္မိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း

ေအာက္ပါနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳပါက ျပည့္စံုပါသည္။
ဟင္းခ်က္ၿပီးပါက ခ်က္ခ်င္း (သံသည္ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ၾကာသေလာက္ အညစ္အေၾကးမ်ား မကၽတြ္လြယ္ပါ)ဆပ္ျပာမသံုးဘဲေရသ႔မိုဟုတ္ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ထားေသာေရေႏြး ျဖင့္သာ ေဆးေၾကာရပါမည္။ (ခါ့မဲေနာ့ခို အိုးတိုက္ဖတ္ႏွင့္ ေရျမွဳပ္တ႔ျိုဖင့္) ေဆးေၾကာၿပီးေနာက္ ေရစစ္ၿပီး မီးဖိုေပၚတြင္တင္ကာ ေရစက္ေရေပ်ာက္မ်ား တစ္ဝက္ခန္႔ အေင႔ပြ်ံသာြးပါကမီးပိတ္ပါ။
အပူက်ၿပီးေအးသာြးပါကသိမ္းဆည္းပါမည္။

အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ သံအေၾကာ္ဒယ္အိုးကို ထိန္းသိမ္းမႈျပဳျခင္း

mainte

အုိးပူေနစဥ္အတငြ္းထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

mainte

ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ထားသည့္ ေရေႏြးကို ေလာင္းထည့္ပါမည္။

mainte

ေရျမွဳပ္ျဖင့္ေသေသခ်ာခ်ာေဆးေၾကာပါ။ ဆပ္ျပာသံုးရန္မလိုအပ္ပါ။

mainte

ေဆးေၾကာ၍ၿပီးပါၿပီ။

mainte

အတငြ္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္မွေရေပ်ာက္မ်ားကိုေကာင္းစြာသုတ္ေပးပါ။

mainte

အျပင္ဘက္မ်က္ႏွာျပင္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသုတ္ထားပါ။

mainte

ထိန္းသိမ္းမႈၿပီးဆံုးပါၿပီ။

mainte

အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ေပးရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း တစ္ခ်က္ၾကည့္ရံုျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။