River Light သည္
ဘာ့ေၾကာင့္ သံ(စတီးျပား)ကိုသာသံုးရျခင္းျဖစ္ပါသလဲ
အေၾကာ္ဒယ္အိုးအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ သံ(စတီးျပား)က ေကာင္းတာလဲ

iron_a

ပါဝင္အမည္မ်ားကို အရသာရွိရွိ ကင္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 170~180°Cခန္႔ ျမင့္ မားေသာ အပူခ်ိန္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ သံသည္ ပို၍ျမင့္ေသာ အပူခ်ိန္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း နံပါတ္တစ္ အထူးျခားဆံုးအခ်က္မွာ အပူကို ထိန္းထားႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အပူထုတ္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ အပူကို အလံုအေလာက္ထိန္းထားႏိုင္သည့္ အရည္အေသးြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားျခင္းႏွင့္အတူ မ်ားစြာေသာ ပါဝင္အမည္တ႔ထို ံ အသင့္ေတာ္ဆံုးအပူကို ထုတ္လႊတ္ေပး ႏိုင္စြမ္း ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤ ထူးျခားခ်က္မွတစ္ဆင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ အခ်ိန္တိုတိုျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ၿပီး အရသာေကာင္းမ်ားကို မဆံုးရွဳံးေစဘဲ ဟင္းခ်က္ႏိုင္သည္

ထ႔အိုျပင္သံ၏အႀကီးမားဆံုးေသာအားသာခ်က္မွာ“သံုးလွ်င္သံုးသေလာက္ဆီဝၿပီးဟင္း ခ်က္ရေကာင္းလာျခင္း”ျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ လအနည္းငယ~္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ျဖင့္အရည္အေသးြက်ဆင္းသာြးေသာTeflonအိုးမ်ားႏွင့္ကာြျခားၿပီးထိန္းသိမ္းမႈသာျပဳေပး ပါက မိဘမွ သားသမီးသ႔၊ို သားသမီးမွ ေျမးသ႔ို ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ခ်ီ~ႏွစ္ 100 တိုင္လည္း ဆက္ သံုးသြားႏိုင္ပါသည္။ “တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အစားထိုးျပန္ဝယ္ေနရေသာ၊ သံုးၿပီးပါကလႊင့္ပစ္လိုက္ ရေသာ ပစၥည္း”မဟုတ္ဘဲ “ႏွစ္ၿခိဳက္စြာသံုးစဲြရင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ေစရန္ထိန္းသိမ္းသာြးႏိုင္ေသာပစၥည္း”ပင္ျဖစ္သည္။

River Light မွ အေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ားႏွင့္
ေရဒီယိုသတၱိႂကြျဒပ္ပစၥည္းတ႔အို ေပၚထားရွိေသာသေဘာထား

ဦးစြာတင္ျပခ်င္သည့္အခ်က္ရွိပါသည္။
River Light ကုမၸဏီသည္ “ေရဒီယိုသတၱိႂကျြ ဒပ္ပစၥည္းတို႔ပါဝင္သည့္ အေအးခံပံုသငြ ္းထား ေသာစတီးျပား”(မူလကတည္းကဂ်ပန္ျပည္တငြ္းထုတ္စတီးျပားမ်ားတငြ္ထိုကဲ့သို႔ေသာ အရာမရွိေသာ္လည္း)ကိုအေၾကာ္ဒယ္အိုးထုတ္လုပ္ရာတငြ္လံုးဝမသံုးစြထဲားပါ။

2011ခုႏွစ္မတ္လ11ရက္ေန႔တငြ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ဖူကုရွီးမားအႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုတငြ္အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္အထိ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားခ့ပဲါသည္။ယင္းေနာက္ပိုင္းတငြ္ဂ်ပန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြျဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတၱိႂကြမႈ ႏွင့္ အႏုျမဴေရာင္ျခည္တို႔အေပၚ ထိတ္လန႔ေ္ၾကာက္ရြ႕ံမႈရွိေနခဲ့ပါသည္။ယင္းအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားၿပီးကတည္းက အေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ား၌အသံုးျပဳထားေသာ“စတီးျပား”တငြ္ေရဒီယို
သတၱိႂကြျဒပ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေနပါသလား ဆိုသည့္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ဳိးရွိလာသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ “အဆင္ေျပပါတယ္”ဆိုသည့္ အေျဖမွ်ျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈမရႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္းရွိခဲ့ပါသည္။ထ႔အိုတကြ္ဤေနရာတငြ္“အဆင္ေျပရသည့္အေၾကာင္းအရင္း”ကို ေသေသခ်ာခ်ာေဖာ္ျပသာြးမည္ျဖစ္ပါသည္။

River Light ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိဥကၠဌမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလအတငြ ္း ဟီရိုရွီးမားၿမိဳ႕တငြ ္ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ အႏုျမဴဗံုးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ လိပ္ခံုးပံုအမိုးအေဆာက္အဦမွ မီတာ 250 မွ်ပင္ေနထိုင္ခ့ေဲသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေရဒီယိုသတၱိႂကျြဒပ္ပစၥည္း၊ေရဒီယိုသတၱိႂကမြႈႏွင့္ အႏုျမဴေရာင္ျခည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအျခားလူမ်ားထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာထ႔အိုျပင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေအာင္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထ႔ိုအျပင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ထံမွ ပို႔ခ်မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ခံယူခဲ့ရံုသာမက ေရဒီယိုသတၱိႂကြျဒပ္ပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတၱိႂကြမႈ ႏွင့္ အႏုျမဴေရာင္ျခည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံသိထားသင့္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း စြၿဲမဲစြာသိရွိေစရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းတိုင္းမွ အစဥ္အၿမဲ လ႔လံုစိုက္ထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ဖူကု
ရွီးမားအႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္စတီးထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္လည္းေသေသခ်ာခ်ာေဆးြေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

River Light ကုမၸဏီတြင္ အေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတငြ ္ အသံုးျပဳသည့္ “အေအးခံ ပံုသငြ္းထားေသာစတီးျပားSPCCကုန္ၾကမ္း”အတြက္နီပြန္းစတီးေကာ္ပိုေရးရွင္း မွထုတ္ကုန္ကိုသာ သံုးစဲြထားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စတီးလုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ စတီးထုတ္လုပ္ ရာတငြ္ကုန္ၾကမ္းအေနႏွင့္သံသတၱဳရိုင္းႏွင့္သံတိုသံစ(သံျဖတ္စ)မ်ားကိုအသံုးျပဳၾကပါ သည္။သံသတၱဳရိုင္းကိုၾသစေၾတးလ်၊ဘရာဇီးစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွတင္သြင္းသည့္အတကြ္ ျပႆနာလံုးဝမရွိပါ။ ျပႆနာရွိသည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းမွ ရရွိသည့္ သံတိုသံစမ်ားပင္ျဖစ္ သည္(သံတိုသံစမ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္တငြ္ေရဒယီိုသတၱိႂကျြဒပ္ပစၥည္းတို႔ကပ္ၿငိႏိုင္ေခ်ရွိ သည့္အတြက္ျဖစ္)။ထ႔အိုတကြ္ဂ်ပန္မွစတီးထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတငြ္သံတိုသံစမ်ား အားလံုးကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါသည္။ ေရဒီယုိသတၱိႂကျြဒပ္ပစၥည္းမွ အႏုျမဴေရာင္ျခည္ထုတ္
လႊတ္ၿပီးထိုကဲ့သ႔ိုထုတ္လႊတ္မႈရွိမရွိကိုအျပည့္အဝစစ္ေဆးေတ႔ရြွိႏိုင္ပါသည္။ေရဒီယိုသတၱိ ႂကြျဒပ္ပစၥည္းရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ သံတိုသံစမွာ ထံုးစံအတိုင္း လႊင့္ပစ္ခံရၿပီး စတီးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတငြ္လံုးဝအသံုးမျပဳပါ။ဤသည္မွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွစတီးထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သ႔ျိုဖစ္ေသာေၾကာင့္ River Light ကုမၸဏီသို႔ ကုန္သြင္းေသာ အထက္ေဖာ္ ျပပါစတီးလုပ္ငန္းရွင္မွထုတ္လုပ္ထားသည့္“အေအးခံပံုသငြ္းထားေသာစတီးျပားSPCC” တငြ္ေရဒီယိုသတၱိႂကြျဒပ္ပစၥည္းမ်ားလံုးဝမပါဝင္ပါ။
(အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္တြင္းစတီးလုပ္ငန္းရွင္ထံ ေသေသခ်ာခ်ာ အတည္ျပဳေမးျမန္းၿပီး ရွင္းလင္းတကိ်သည့္အေျဖရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတကြ္စိတ္တိုင္းက်မႈရရွိကာကုန္ၾကမ္းမ်ား ဝယ္ယူလ်က္ရွိပါသည္။)