အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္စာအုပ္

သံအေၾကာ္ဒယအ္ုိး၏ဝိေသသေကာင္းမ်ားမွာသံထည္ဆိုသည့္ပင္ကိုယ္ဂုဏ္သတၱိအတုိင္းျဖစ္ၿပီး သံေခ်းတက္ရန္အခက္ခဆဲံုးျဖစ္ကာ လက္ဝင္ေသာထိန္းသိမ္းမႈမ်ဳိးျပဳလုပ္ရန္မလိုေသာ “အိမ္မက္ထဲက အေၾကာဒ္ ယ္အိုး”

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္

“သတိျပဳရန္”

မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ေဘးကင္းကင္းအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတကြ္အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္စာအုပ္ကိုမပ်က္မ ကကြ္ဖတ္ရွဳၿပီးမွသာသံုးစဲြပါ။

“အိပ္မက္ထဲက သံအေၾကာ္ဒယ္အိုး”

ခီဝမဲစီးရီးသည္ သံကို အထူးအပူေပးျပဳျပင္မႈလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေၾကာ္ဒယ္အိုး စီးရီးျဖစ္ပါသည္။
အထူးအပူေပးျပဳျပင္မႈ : စတီးျပားမ်က္ႏွာျပင္အား “ႏိုင္ထရိုဂ်င္ျဖင့္ဓာတ္ျပဳထားေသာ သံအလႊာ+ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင့္ဓာတ္ျပဳထားေသာသံအလႊာ”တ႔ျိုဖင့္ဖြ႔စဲည္းထားသည့္အတြက္သံေခ်းတက္ရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သာြးၿပီးအၾကမ္းခံသည့္အေၾကာ္ဒယ္အိုးအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေစပါသည္။

“ခီဝမဲစီးရီး အေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ား၏ ထူးျခားခ်က”

“ခီဝမဲအေၾကာ္ဒယ္အိုးကို ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳရန္အတြက္”

ပထမဆံုးအသံုးမျပဳမီတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း... “ဆီဝေအာင္လုပ္ျခင္း”

ဂိုခုအကြာ်ဒယ် (ဂိုခု=အလွန်)သည် နာမည်အတိုင်း သံချေးတက်ရန်အလွန်မလွယ်ကူသည့်အတွက် သံချေးမတက်ရန် ဆေးသုတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ဉီးစွာ pHအလယ်အဆင့်ရှိဆပ်ပြာကို အသုံးပြု၍ အကြော်ဒယ်အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ကို ညင်သာစွာဆေးကာ ရေကောင်းစွာ လောင်းပါ။ "ဆီဝအောင်လုပ်ခြင်း" ကို ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ချက်ချင်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ထို့ပြင် "ဆီဝအောင်လုပ်ခြင်း" မတိုင်မှီ "ဘာမှမထည့်ဘဲကင်ခြင်း" လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

ပထမဦးဆံုး အိုးဆီဝေအာင္ အထူးဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ၿပီးမွသာ အသံုးျပဳပါ။

 1. ဆီကိုဒယ္အိုးေဇာက္အနက္၏1/3ခန္႔အထိထည့္သငြ္းၿပီးမီးေအးေအးျဖင့္5မိနစ္ခန္႔အပူေပးပါ။
 2. မီးပိတ္ၿပီးဆီကိုဆီပုလင္းစသည့္ထည့္စရာထသဲို႔ျပန္ထည့္ပါ။
 3. မီးဖိုေခ်ာင္သံုးတစ္ရွဴးစသည္ျဖင့္ဒယ္အိုး၏အတြင္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္တငြ္က်န္ရွိေနေသးေသာဆီ တ႔ကိုိုဒယ္အိုးသားတြင္ေနရာလပ္မက်န္ေစဘဲစိမ့္ဝင္မႈရွိေစရန္သုတ္ေပးပါ။

အႀကိမ္တိုင္းအသံုးမျပဳမီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း... “ဆီအိုးပူတိုက္ျခင္း”

ကၽမြ္းက်င္အဆင့္ဟင္းခ်က္ပညာရွင္ႏွင့္သံအေၾကာ္ဒယ္အိုးကိုက်င္လည္စြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကေသာသူ တ႔သိုည္မခ်က္ျပဳတ္မီတငြ္“ဆီအိုးပူတိုက္ျခင္း”ဆသိုည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုမပ်က္မကကြ္လုပ္ေဆာင္ ၾကပါသည္။ “ဆီအိုးပူတိုက္ျခင္း” ကို လုပ္ေဆာင္ပါက ဟင္းလ်ာမ်ားကို အိုးမကပ္ေစဘဲ ပိုမိုအရသာရွိရွိ ထကြ္ေပၚလာေစပါသည္။

 1. အေၾကာ္ဒယ္အိုးကို မီးဖိုေပၚတြင္တင္ၿပီး အလယ္အလတ္မီးျဖင့္ အလံုအေလာက္အပူေပးပါ။
 2. ဆီအလံုအေလာက္(ေယာင္းမတစ္ဇြန္းအျပည့္ခန္႔)ထည့္ၿပီးအေၾကာ္ဒယ္အိုးသားတငြ္ဆီစိမ့္ဝင္ေစပါ သည္။
 3. ဆီပူလာၿပီးအေၾကာ္ဒယ္အိုးတြင္အျပည့္အဝဆီဝလာပါကဆီကိုဆီပုလင္းအတငြ္းသို႔ျပန္ထည့္ ပါမည္။ ဤသည္မွာ “ဆီအိုးပူတိုက္ျခင္း”ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဟင္းခ်က္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆီပမာဏကို ထည့္ၿပီး ဟင္းစခ်က္ပါမည္။

※ အေၾကာ္ဒယ္အိုးအတြင္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုး၏အပူခ်ိန္ တစ္သတ္မတ္တည္းရွိေနေစရန္ႏွင့္ အေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်က္ႏွာျပင္အားဆီေသေသခ်ာခ်ာဝေစရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးကၽမြ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတကြ္အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးျပဳၿပီးသာြးပါက

အေၾကာ္ဒယ္အိုးဆိုသည္မွာအစားအစာထည့္သငြ္းသိမ္းဆည္းရမည့္ထည့္စရာမဟုတ္ပါ။ရရွိလာေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကို အျခားပန္းကန္ခြက္ေယာက္ထဲသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေရႊ႕ေျပာင္းထည့္ပါ။
အေၾကာ္ဒယ္အိုးထဲတြင္ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ထည့္လ်က္အေနအထားတိုင္းထားပါက ဟင္းလ်ာမွ ဆားဓာတ္ႏွင့္အခ်ဥ္ဓာတ္စသည္တို႔သည္သံသားအတငြ္းသို႔စိမ့္ဝင္သာြးၿပီးအေပါက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 1. အေၾကာ္ဒယ္အိုးပူေနစဥ္အတငြ္းအိုးတိုက္ဖတ္ႏွင့္ဝါးေခ်ာင္းႏုတံျမက္စည္းစသည္တို႔ကိုအသံုးျပဳၿပီး ေရေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။ (ပန္းကန္ေဆးစက္ျဖင့္ မေဆးေၾကာပါႏွင့္။)

  *မေဆးေၾကာမီ ဆီႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကို တစ္ရွဴးစကၠဴစသည္တ႔ျိုဖင့္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕သုတ္ေပး ထားပါ။

 2. ၿပီးေနာက္ ေရစစ္ၿပီး ေရစက္ေရေပ်ာက္မ်ားသုတ္ေပးၿပီးမွ သိမ္းဆည္းပါ။

သံအေၾကာ္ဒယ္အိုးကို ဆပ္ျပာျဖင့္ေဆးေၾကာပါက ဆီအညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္အတူ “ဆီဝေနၿပီျဖစ္ေသာ ဆီသားအလႊာ”မ်ားလည္းပါသာြးလယြ္သည့္အတြက္အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းအသံုးျပဳေပးပါ။

《ျပဳတ္ခ်က္ခ်က္ျခင္း၊ ေပါင္းျခင္း၊ ျပဳတ္ျခင္းတ႔ို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းမႈ》

အထက္ပါဟင္းခ်က္ျခင္းမ်ဳိးမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါကဒယ္အိုးသားတငြ္ဝေနၿပီျဖစ္ေသာဆီသားအလႊာသည္ ေရေႏြးပူမ်ားေၾကာင့္အထိုက္အေလ်ာက္ပါသာြးသည့္အတကြ္ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေနာက္ဒယ္အိုးကို ေသခ်ာစြာေဆးေၾကာကာအေျခာက္ခံၿပီးဆီးသားပါးပါးေလးမပ်က္မကကြ္သုတ္ေပးပါ။

အေၾကာ္ဒယ္အိုးအားထိန္းသိမ္းေပးျခင္း

အိုးတူးသြားပါက…

ေရေႏြးေလာင္းထည့္ၿပီး ခဏတစ္ျဖဳတ္ ႏွဴးထားေပးပါက အိုးကပ္ေနသည့္အမဲဖတ္မ်ားမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္း သာြးၿပီးလယြ္လြယ္ကူကူႏွင့္ကၽတြ္သြားပါမည္။ယင္းေနာက္အိုးတိုက္ဖတ္ႏွင့္ဝါးေခ်ာင္းႏုတံျမက္စည္း စသည္တ႔ျို ဖင့္ အိုးကပ္ေနသည့္အမဲဖတ္မ်ားကို တိုက္ခၽတြ ္ေပးပါ။

အညစ္အေၾကးမ်ားစြကဲ်န္ေနပါက…

※ဤအေျခအေနအတကြ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုဂတ္စ္မီးဖိုျဖင့္သာမပ်က္မကကြ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

 1. ဂတ္စ္မီးဖိုမွမီးအားကိုအႀကီးဆံုးအထိဖြင့္ၿပီးအေၾကာ္ဒယ္အိုးရွိအညစ္အေၾကးဆိုးဆိုးဝါးဝါးစြကဲ်န္ ေနေသာအပိုင္းကို မီးျဖင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ေစၿပီး မီးခိုးမထြက္ေတာ့သည္အထိ အပူေပးကာ အညစ္အေၾကးမ်ား အားလံုးကို မီးကင္ပစ္ရပါမည္။
 2. အေၾကာ္ဒယ္အိုးေအးသြားပါကစတီးေခြႏွင့္သတၱဳေယာင္းမစသည္တ႔ျိုဖင့္အိုးအတငြ္းအျပင္မွအညစ္ အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရပါမည္။
 3. အမာစားျဖစ္ေသာႏိုင္လနြ္သားအိုးတိုက္ဖတ္ႏွင့္စတီးေခြတို႔ျဖင့္အိုးတိုက္ဆပ္ျပာသံုးၿပီးအေၾကာ္ ဒယ္အိုးတစ္ခုလံုးကို တိုက္ ခၽြတ္ၿပီးပါက ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာၿပီး ေရကုန္စင္ေအာင္ သုတ္ေပးရပါမည္။ ၿပီးေနာက္အလယ္အလတ္မီးအားျဖင့္အိုးကို5မိနစ္ခန္႔“အလတြ္အပူေပး”ပါ။အိုးေအးသာြးပါက “ဆီဝေအာင္လုပ္ျခင္း” 123 ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

အရသာရွိေသာ “အကင”္ “အေၾကာ္” “အေျခာက္ေၾကာ”

ဟင္းခ်က္ရန္အတကြ္ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ေသာအဓိကက်သည့္အခ်က္မွာ?

အေျဖမွာ မွန္ကန္ေသာ “ဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္အပူခ်ိန္”ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္ၾကမ္းေကာင္းမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္မႈျပဳထားေသာ္လည္း ေနာက္
ဆံုးတြင္“ဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္အပူခ်ိန္”မွားယငြ္းသာြးပါကအထူးသျဖင့္ဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္အပူခ်ိန္ ျမင့္မားလနြ္းသာြးပါကယင္းအခ်ိန္အထိအင္အားစိုက္ထုတ္လာခဲ့မႈတို႔မွာသဲထေဲရသနြ္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြား ပါမည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ ျပဳလုပ္၍လည္း မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ “ဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္အပူခ်ိန္”မွာ အဘယ့္ ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရသနည္း ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္း သံုးခုရွိပါသည္။

 1. သၾကားဓာတ္ျဖစ္ပါသည္။ကုန္ၾကမ္းတငြ္ပါဝင္ေသာသၾကားဓာတ္သ႔မိုဟုတ္ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္တငြ ္ ပါဝင္ေသာသၾကားဓာတ္ မည္သည့္သၾကားဓာတ္မဆို အလားတူပင္ျဖစ္ၿပီး သၾကားဓာတ္မွာအပူေပးၿပီးေနာက္အမ်ားအားျဖင့္170~180ဒီဂရီခန္႔တငြ္အေတာ္ေကာင္း မြန္ေသာေမႊးရနံ႔ထကြ္ရွိပါသည္။သၾကားဓာတ္မ်ားမီးသင္းသၾကားဓာတ္ေျပာင္းျခင္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။
 2. ဆီျဖစ္ပါသည္။ ဆီသည္လည္း အပူေပးလိုက္ပါက သၾကားဓာတ္ႏွင့္ အလားတူအပူခ်ိန္ခန္႔ တငြ္ဆီ၏ထူးျခားေသာကိုယ္ပိုင္ရနံ႔မ်ားေမႊးပ်ံ႕လာပါသည္။ဤဆီရန႔ကံို“ဆီေၾကာ္ရနံ႔”ဟု ေခၚဆိုပါသည္။
 3. ပရိုတင္းဓာတ္ႏွင့္သၾကားဓာတ္သ႔မိုဟုတ္အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ႏွင့္သၾကားဓာတ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွစ္ခုအတူရွိေနသည့္အခါ အပူေပးလိုက္ပါက ဓာတုဓာတ္တုန္႔ျပန္မႈျဖစ္ပြားၿပီး စားခ်င္ စိတ္အေတာ္အတန္ျဖစ္ပြားေစသည့္ သင္းရနံ႔မ်ား တစ္အိမ္လံုးသို႔ သင္းပ်႕ံ လာပါသည္။ မယ္ လႏိဳြင္ဒင္(Melanoidins)ဆိုေသာဓာတ္ပစၥည္းသည္ ဤ “ေမႊးရနံ႔ေကာင္း”မ်ား၏ အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။
photo

ဤသံုးခ်က္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တူညီသည့္ အပူခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ပြားပါသည္။ ယင္းသံုးခ်က္လံုးႏွင့္ ျပည့္စံုသလားဆိုသည္မွာ သံုးစဲြသည့္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္တို႔ အေပၚတြင္မူတည္ၿပီးမည္သ႔ပိုင္ျဖစ္ေစကာမူအရသာရွိေသာ“အကင”္“အေၾကာ”္“အေျခာက္ေၾကာ္” မ်ားခ်က္ျပဳရန္အဓိကက်ေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားအားျဖင့္အကင္ႏွင့္အေျခာက္ေၾကာ္တို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါတငြ္မ်က္ႏွာျပင္အေရာင္ကို“ေရႊအို ေရာင္သန္းလာသည္အထိ”ဆိုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ ႏွင့္ ျပည့္စံုပါက မ်က္ႏွာျပင္အေရာင္မွာ “ေရႊအိုေရာင္” အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါမည္။

အရသာရွိေသာ အပူခ်ိန္မွာ 170~180ဒီဂရီျဖစ္သည္။ ဤအပူခ်ိန္ကို မိမိခ်က္ျပဳတ္ေလ့ရွိေသာ အပူခ်ိန္ ျဖစ္ေစရန္မပ်က္မကကြ္လုပ္ေဆာင္ပါ။TVမွဟင္းခ်က္အစီအစဥ္စသည္တ႔ိုတငြ္“အေၾကာ္ဒယ္အိုးမွ
ဆီေငြ႔ထကြ္သည္အထိအိုးကိုအပူေပးပါ”ဆိုသည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ဳိးပါရွိတတ္ေသာ္လည္းဆီမွအေငြ႔ထြက္ သည့္အေနအထားမွာအပူခ်ိန္အေတာ္ေလးျမင့္မားလနြ္းေနပါသည္။
ဆီမွအေင႔မြ်ားတေခ်ာင္းေခ်ာင္းထကြ္လာျခင္းမွာဆီအရည္အေသးြမ်ားတျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။အရသာလည္းမရွိသလိုက်န္းမာေရးအတကြ္လည္းမေကာင္းပါ။အျမင့္ဆံုးျဖစ္ရမည့္အပူခ်ိန္ ကို ေသခ်ာစြာလိုက္နာပါ။

သံလုိက္လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမ်ားတငြ္အသံုးျပဳသည့္အခါသတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

ဂတ္စ္မီးဖိုမွထကြ္ရွိေသာမီးေတာက္သည္အေၾကာ္ဒယအ္ိုးအားငံုထားသက့ဲသ႔ိုအေနအထားျဖင့္အပူ ေပးပါသည္။ယင္းႏွင့္ဆန႔္က်င္ဘက္အေနျဖင့္သံလိုက္လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမ်ားတငြ္TopPlateမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္မွာ အေၾကာ္ဒယ္အိုး၏ ေအာက္ေျခမ်က္ႏွာျပင္သာျဖစ္ၿပီး ဒိုးနပ္ပံုအပိုင္းကိုသာ အပူေပး ျခင္းျဖစ္သည္။အပူေပးထားသည့္ဒိုးနပ္ပံုအပိုင္းႏွင့္က်န္ေနရာတို႔တငြ္ႀကီးမားေသာအပူခ်ိန္ကာြျခား ခ်က္ျဖစ္ပြားေစၿပီးေအာက္ေျခမ်က္ႏွာျပင္သည္အပူေၾကာင့္ႂကလြာျခင္းေၾကာင့္ပံုေျပာင္းျခင္း(အျပင္ ဘက္သို႔ ေဖာင္းကားလာျခင္း) မ်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။

တားျမစ္ခ်က္

သံလိုက္လွ်ပ္စစ္မီးဖိုးေပၚသို႔ အေၾကာ္ဒယ္အိုးတင္ၿပီး ရုတ္တရက္ “မီးအားျပင္း”ကို မျပဳလုပ္ရပါ။ တစ္ဖန္ “အလတြ္အပူေပးျခင္း”ကိုလည္းလံုးဝမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ကၽမြ္းက်င္ေသာအသံုးျပဳနည္း

ဦးစြာ “မီးအားေပ်ာ့”ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခဏတစ္ျဖဳတ္အပူေပးၿပီးေနာက္ “မီးအားအလယ္အလတ္”သ႔ို ေျပာင္းလၿဲပီးသင့္ေတာ္ေသာအပူခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိပါကဟင္းခ်က္မႈကိုစတင္ပါ။ဤက့သဲ ႔ေိုသာအသံုးျပဳ နည္းျဖင့္ သံုးစဲြျခင္းအားျဖင့္ အေၾကာ္ဒယ္အိုးေအာက္ေျခမ်က္ႏွာျပင္ပံုေျပာင္းျခင္းကို သိသိသာသာ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္။

အကယ္၍ေအာက္ေျခမ်က္ႏွာျပင္ပံုေျပာင္းသာြးေသာအခါ?

ေအာက္ေျခမ်က္ႏွာျပင္မညီမညာျဖစ္သာြးေသာအပိုင္းတြင္ဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္ဆီမ်ားအိုင္လယြ္ပါ မည္။ တစ္ဖန္ သံလိုက္လွ်ပ္စစ္မီးဖို အေပၚတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေစ ေတာ့ပါ။သ႔ေိုသာ္ဟင္းလ်ာကိုမူမ်ားေသာအားျဖင့္အလားတူခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ပါသည္။ယင္းအတိုင္းသာ အသံုးျပဳပါ။

※စိတ္မေကာင္းစရာအေနႏွင့္ ေအာက္ေျခမ်က္ႏွာျပင္ကို တစ္ညီတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပင္၍ မရႏိုင္ပါ။

လက္ကိုင္ေခ်ာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

သစ္သားလက္ကိုငသ္ံုးစြဲေနစဥ္အတငြ္းမူလီေခ်ာင္ၿပီးအသံထြက္ျခင္းမ်ဳိးရွိပါမည္။ယင္းအေျခအေနတြင္ မူလီေပါက္ေနရာတငြ္ဝက္အူလွည့္စသည့္မာေၾကာေသာတုတ္ေခ်ာင္းမ်ဳိးကိုထည့္သငြ္းၿပီးနာရီလက္တံ အတိုင္း လွည့္ကာၾကပ္ေပးပါက ေခ်ာင္၍အသံထြက္ျခင္းေပ်ာက္သြားပါမည္။

လက္ကိုင္မွာအစားထိုးလလဲွယ္ႏုိင္ပါသည္။

လက္ကိုင္မီးကၽြမ္းသာြးျခင္းလက္ကိုင္ကြဲသြားျခင္း၊ၾကပ္ေသာ္လည္းေခ်ာင္ေနၿမဲျဖစ္သည့္အခါလက္ကိုင္ ႏွင့္မူလီတ႔ကိုိုအသစ္ျဖင့္အစားထိုးလဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။(အခေၾကးေငြျဖင့္)
အစားထိုးလဲလွယ္ရမည့္ပစၥည္းကို အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

သတိျပဳရန္

ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ မူလီသံေခ်းတက္ၿပီး ျဖဳတ္မရသည့္အခါမ်ဳိးလည္းရွိပါသည္။ လက္ကိုင္အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ႏွင့္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္အခါအေရာင္းဆိုင္အထိသာြးေရာက္ ဆက္သယြ္ေပးပါ။

ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ အမည္းေရာင္သန္းသြားသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ရွိပါသည္။

သံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဟင္းခ်က္အိုးမ်ားျဖင့္ “ကင္းပီရေဂါ့ဘိုးအခ်ဳိခ်က္” ႏွင့္ “ၾကာစြယ္ေၾကာ္” တို႔ ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ အလူမီနီယမ္အိုးမ်ားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါထက္ ပို၍ အမည္းေရာင္သန္းသြားေစ ျခင္းမ်ဳိးရွိပါသည္။
ယင္းမွာ ေဂါ့ဘိုး၊ ၾကာစြယ္၊ အုဒို၊ ခရမ္းသီး စသည့္ Lye ဓာတ္ပါသည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားသည္ သံဓာတ္ကို အမ်ားအျပားစုပ္ယူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အရသာအေပၚသက္ေရာက္မႈမရွိေစဘဲ ခႏၶာကိုယ္အတကြ္လည္းလံုးဝေဘးမျဖစ္ေစသည့္အတြက္စိတ္ခ်ပါ။တစ္ဖန္အေၾကာ္ဒယ္အိုးထဲတြင္ ထည့္လ်က္ အတိုင္းထားပါက အစားအေသာက္ထဲသို႔သံဓာတ္မ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္သြားၿပီး အဝင္လနြ္ကာသံေစာ္နံသာြးေစပါသည္။

ဟင္းခ်က္ၿပီးပါကပူေနစဥ္အတငြ္ပန္းကန္ခကြ္ေယာက္မ်ားထဲသို႔မပ်က္မကကြ္ေျပာင္းထည့္ပါ။

အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း အေၾကာ္ဒယ္အိုး၏ အေရာင္ေျပာင္းသြားသည့္အခါမ်ဳိး ရွိပါသည္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္ႏွင့္ သစ္သီးယိုမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ အခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားျပားေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခ်က္ပါက သီးျခားအသံုးျပဳနည္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ အေၾကာ္ဒယ္အိုး၏ မ်က္ ႏွာျပင္မွာအျဖဴေရာင္သန္းသည့္အေရာင္အျဖစ္ေျပာင္းလသဲ ာြးသည္မ်ဳိးရွိပါသည္။
ခ်က္ျပဳတ္ရရွိလာေသာဟင္းလ်ာတြင္သံဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ေနၿပီးခႏၶာကိုယ္အတကြ္ေဘးျဖစ္မႈလံုးဝ မရွိေစေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတငြ္လည္းအပူေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္“IronNitride”အေပၚ အမ်ားအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈမရွိေစပါ။ အေၾကာ္ဒယ္အိုးကို မီးအားျပင္းျပင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ မိနစ္အနည္းငယ္အပူေပးပါကအေၾကာ္ဒယ္အိုး၏မ်က္ႏွာျပင္တငြ္ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္အေရာင္ရွိသည့္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေပါင္းအလႊာ အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားပါသည္။ အစပိုင္းရွိ အမည္းေရာင္သန္းျခင္းႏွင့္ ကဲြျပားေသာအေရာင္ေျပာင္းလမဲႈျဖစ္ေသာ္လည္း“ဆီဝေအာင္လုပ္ျခင္း”ျဖင့္တူညီေသာအက်ဳိးရလဒ္ တ႔ို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။
အေၾကာ္ဒယ္အိုးအေရာင္ေျပာင္းလသဲ ာြးေသာ္လည္းယင္းအေနအထားအတုိင္းဆက္လက္အသံုးျပဳပါ။
ဆီအသံုးျပဳၿပီးခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္အတငြ္းသားမ်က္ႏွာျပင္မွာမူလအေရာင္သို႔တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားပါမည္။

ပစၥည္းအရည္အေသြးေဖာ္ျပခ်က္

ဒယ္အိုးကုန္ၾကမ္းအရည္အေသးြ
အေအးခံပံုသငြ္းထားသည့္စတီးျပား
ေအာက္ေျခအထ
 • အျပားအထူ 1.6 mm (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွလဲြ၍ က်န္ပစၥည္းအားလံုး)
 • အျပားအထ 1.2 mm:အာရွဒယ္အိုး
 • အျပားအထ 2.0 mm:ကက္ဥေၾကာ္သံုးအေၾကာ္ဒယ္အိုးအႀကီးႏွင့္ 28cmဆိုဒ္အေၾကာ္ဒယ္အိုး မုန္႔ခ်ပ္ျပဳလုပ္သည့္ဒယ္ျပား 26cm
 • အျပားအထ 2.3 mm:အသားစတိခ္အုိး
 • အျပားအထ 3.0 mm:တန္ပူရာအေၾကာ္အိုး S(20cm)၊ M(24cm)
 • အျပားအထ 3.2 mm:ဆူကီယာကီအိုး၊ အျပားထူသည့္အေၾကာ္အိုး 24cm၊ 26cm၊ 28cm
လက္ကိုင္ကုန္ၾကမ္းအရည္အေသးြ
 • ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားမွလဲြ၍ က်န္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ သစ္သား(ယူရသိန္းသုတ္ထားသည့္ပစၥည္း)ျဖစ္
 • “တန္ပူရာအေၾကာ္အိုး၊ ဆူကီယာကီအိုး၊ လက္ကိုင္ႏွစ္ဖက္ပါတရုတ္ဟင္းခ်က္အိုး” တ႔ႏိုွင့္ပီကင္းအိုး၊စတိခ္အိုးမ်ား

Made in JAPAN


တရားဝင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ
https://www.riverlight.co.jp/

ဝယ္ယူမႈအတကြ္အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
အစဥ္အၿမဲႏွစ္သက္စြာအသံုးျပဳသြားႏိုင္ရန္အတကြ္ဤအသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္စာအုပ္ကိုအေလးထား သိမ္းဆည္းေပးပါ။
ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါကပစၥည္းဝယ္ယူခဲ့သည့္ဆိုင္ထံမပ်က္မကကြ္ ဆက္သယြ္ေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


RIVER LIGHT CO., LTD
〒270-1403, 261 Kawarago Shiroi-shi, Chiba Prefecture.