အပိုပစၥည္း

ျပဳန္းတီးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းတ႔ို ျဖစ္ပြားသည့္အခါ အစားထိုးလဲလွယ္ရန္သံုး။ လက္က်န္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေရာင္းဆိုင္မ်ားတငြ္ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

products products

[အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ပစၥည္း]လက္ကိုင(္သစ္သားလက္ကိုင္)
ခီဝမဲစီးရီး/ခီဝမဲ PREMIUM စီးရီး


သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရြယ္အစား သင့္ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းအမ်ဳိးအစား
S 16cm, 18cm & ၾကက္ဥေၾကာ္အိုး(S)
M 20cm~23cm & ၾကက္ဥေၾကာ္အို(L, M)
L 24cm〜 & စတိခ္အိုး
products

[အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ပစၥည္း]ကငြ္းတပ္မူလီ
ခီဝမဲစီးရီး/ခီဝမဲ PREMIUM စီးရ


သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရြယ္အစား သင့္ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းအမ်ဳိးအစား
S 16cm, 18cm & ၾကက္ဥေၾကာ္အို(S)
M 20cm~23cm & ၾကက္ဥေၾကာ္အို(L, M)
L 24cm〜 & စတိခ္အိုး
products

[အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ပစၥည္း]စတိန္းလက္စ္စတီးျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာအဖံုးတပ္လက္ကိုင္ဘု(လက္ကိုင္ဘု)
ခီဝမဲစီးရီး/ခီဝမဲ PREMIUM စီးရ


သင့္ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းအမ်ဳိးအစား
စတိန္းလက္စ္စတီးအခံုးပံုအဖံုး
products

[အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ပစၥည္း]လက္ကိုင(္သစ္သားလက္ကိုင္)
Asian pans/Asian pans for IH


သင့္ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းအမ်ဳိးအစား
အာရွအိုး/IH အာရွိအိ
products

[အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ပစၥည္း]ကငြ္းတပ္မူလီ
Asian pans/Asian pans for IH


သင့္ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းအမ်ဳိးအစား
အာရွအိုး/IH အာရွိအိုး