လက္ေတ႔သြ ာဓက အိုးကပ္ျခင္းမွျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ျခင္း


အေၾကာ္ဒယ္အိုးဝယ္ယူထားသည့္ ေဖာက္သည္ထံမွ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအိုးကပ္သြားေသာေၾကာင့္ သံုးမရေတာ...့ ဆိုသည့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းလာမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုးကို ျပန္လည္ သိမ္း ယူခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်က္ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အိုးကပ္မႈျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္း မွားယြင္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ေဖာက္သည္ထံ မွလည္း နားလည္မႈရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းအိုးကို သံုးၿပီး အိုးကပ္ျခင္းကို ျပန္ေကာင္း ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ ထပ္မံ၍ ကိုးကားအသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဒယ္အိုးျဖင့္ ၾကက္ဥေၾကာ္သည့္နည္းလမ္း ကို မိတ္ဆက္တင္ျပေပးပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အိုးတူးျခင္းမျဖစ္ပြားေစရန္ အသံုးျပဳနည္းလမ္း ညႊန္စာအုပ္ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရွဳၿပီးမွသာ သံုးစြပဲ ါ။ အကယ္၍ အိုးတူးျခင္း ျဖစ္ပြားပါက ဤ ေနရာတြင္ တင္ျပထားေသာ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကို ကိုးကားၿပီး ဒယ္အိုးအား ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

လက္ေတ႔သြ ာဓက အိုးကပ္ျခင္းမွျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ျခင္း

mainte

အသားမ်ားျပင္းျပင္းထန္ထန္အိုးကပ္သာြးေသာအေၾကာ္ဒယ္အိုးျဖစ္ပါသည္။

mainte

ပြက္ပြက္ဆူတည္ထားသည့္ေရေႏြးေလာင္းထည့္ပါမည္။

mainte

ခဏထားထားၿပီး စိမ္ထားပါမည္။

mainte

သစ္သားေယာင္းမကို အသံုးျပဳၿပီး အိုးကပ္ေနသည္မ်ားကို ခၽြတ္ပါမည္။

mainte

အိုးတူးေနသည့္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ဖယ္ရွားမႈျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

mainte

အိုးတူးေနခဲ့သည့္ အဖတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

mainte

ၿပီးေနာက္ အႏုစိတ္က်န္ေနေသးေသာ အိုးတူးျခင္းကို တိုက္ခၽြတ္ပါမည္။

mainte

အိုးတူးျခင္းအတကြ္တိုက္ခၽြတ္ရန္အိုးတိုက္ဖတ္ႏွင့္အိုးတိုက္အမႈန္႔တ႔ျိုဖစ္ပါသည္။

mainte

အတငြ္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္ကိုပြတ္တိုက္ပါမည္။

mainte

အိုးတူးထားသည္မ်ားလံုးဝဥႆံုကၽတြ္သြားပါၿပီ။

mainte

အတငြ္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္ကိုေကာင္းစြာသုတ္ပါမည္။

mainte

အျပင္ဘက္မ်က္ႏွာျပင္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသုတ္ေပးပါ။

mainte

ဂတ္စ္မီးဖိုျဖင့္ အပူေပးၿပီးေျခာက္ေအာင္လုပ္ပါမည္။

mainte

ေျခာက္ေသ႔သြ ာြးပါကမီးကိုေခတၱပိတ္လိုက္ပါမည္။

mainte

ဒယ္အိုးထဲသို႔“ဆီဝေအာင္လုပ္ျခင္း”အတကြ္သံုးသည့္ဆီကိုအလံုအေလာက္ထည့္ပါမည္။

mainte

မီးအားေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖင့္15မိနစ္မွမိနစ္20ခန္႔အထိအပူေပးပါမည္။(ဆီမွအခိုးမ်ားမထကြ္ေစရန္ သတိျပဳပါ)

mainte

ဒယ္အိုးကိုေစာင္းလိုက္ၿပီးအတငြ္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးသို႔ဆီေဝ႔ေွပးပါမည္။

mainte

ၿပီးလွ်င္ဆီမ်ားကို ဆီပုလင္းထသဲ ႔ျိုပန္ထည့္ပါမည္။

mainte

“ဆီဝေအာင္လုပ္ျခင္း”ၿပီးဆံုးပါၿပီ။

mainte

ဆီမ်ားကို တစ္ရွဴးစကၠဴျဖင့္ ျဖန္႔သုတ္ပါမည္။

mainte

ဒယ္အိုးသုတ္ထားသည့္စကၠဴျဖင့္ အျပင္ဘက္မ်က္ႏွာျပင္ကိုလည္း သုတ္ေပးပါမည္။

mainte

အျပင္ဘက္မ်က္ႏွာျပင္သုတ္ၿပီးသြားသည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။

mainte

“ဆီဝေအာင္လုပ္ျခင္း”ၿပီးဆံုးသာြးသည့္အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ (အတငြ္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္)