ကက္စ္ထ္သႂံကြပ(္castiron)၊စတီး(steel)၊သံျဒပ္စင္(pureiron)တ႔ိုအေၾကာင္း

“ကက္စ္ထ္သႂံကြပ္(cast iron)၊ စတီး(steel)”တ႔ျိုဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

“သံသတၱဳရိုင္းႏွင့္ကုတ္မီးေသးြ”တ႔ကိုိုသတၱဳရည္က်ဳိသည့္မီးဖိုထသဲို႔ထည့္သြင္းၿပီးအပူခ်ိန္ ျမင့္ျမင့္ ထိန္းထားျခင္းအားျဖင့္ “ပစ္ဂ္သံႂကြပ္ (pig iron)” ရရွိပါသည္။
ဤ “ပစ္ဂ္ႂကြပ္(pig iron)”တငြ္ “သံ (Fe)”အျပင္ မ်ားစြာေသာျဒပ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသးလ်က္ရွိပါ သည္။
“ပစ္ဂ္သံႂကြပ္(pig iron)”ကုိေျပာင္းဖိုသ႔ို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာျဒပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈ ပမာဏေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ငန္းကိုုလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ကက္စ္ထ္သံႂကပြ္(castiron)၊စတီး(steel)တ႔ိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

သ႔ဆိုိုပါကဤေနရာတငြ္ကက္စ္ထ္သံႂကြပ(္castiron)၊စတီး(steel)ႏွင့္သံျဒပ္စင္(pure iron)တ႔၏ို ျခားနားခ်က္ကိုယင္းတို႔အသီးသီးတငြ္ ပါဝင္ေသာျဒပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈပမာဏျဖင့္ ရွင္းျပပါမည္။

(1)ကက္စ္ထ္သံႂကပြ္(castiron)

ကက္စ္ထ္သံႂကြပ(္castiron)၏အေၾကာင္းအရာ
C(ကာဗနြ္)ပါဝင္မႈႏႈန္း2.06~6.67%ရွိသည့္အရာကို“ကက္စ္ထ္သံႂကြပ္(castiron)” ဟုေခၚပါသည္။
သာမန္အားျဖင့္ ဒယ္အိုးမ်ားတြင္ “မီးခုိးေရာင္ကက္စ္ထ္သံႂကြပ္”ဟုေခၚသည့္အရာကိုအသံုး ျပဳေလ့ရွိၿပီးယင္းျဒပ္ပစၥည္း၏ပါဝင္မႈႏႈန္းမွာအနည္းႏွင့္အမ်ားမွားယငြ္းမႈရွိေသာ္လည္းကာဗြန္ (C) မွာ 3.52%၊ ဆီလီကြန္ (Si) မွာ 1.68%၊ မန္ဂနီးစ္ (M) မွာ 0.38%၊ ေဖာ့စဖရတ္ (P) မွာ 0.089%၊ ကန႔္ (S) မွာ 0.021% ျဖစ္ပါသည္။
ထ႔ေိုၾကာင့္ 100-(3.52+1.68+0.38+0.089+0.021)=94.31ျဖစ္သည့္အတကြ္ ဤ မီးခိုးေရာင္ကက္စ္ထ္သံႂကြပ္(cast iron)တငြ္ ပါဝင္သည့္ Fe(pure iron)၏ အခ်ဳိးအစားမွာ94.31% ျဖစ္ပါသည္။

photo

ဤ“ကက္စ္ထ္သံႂကြပ္(castiron)”ဆိုသည္မွာစာလံုးအတိုင္း“ပံုသနြ္းထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္း”ထုတလ္ုပ္ရာတငြ္သံုးပါသည္။
“ပံုသနြ္းထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္း”မွာဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ဆိုပါကနန္းဘုသံထည္ပစၥည္း၊ တာကာ့အိုကာသံထည္ပစၥည္းစသည္တို႔ ရွိၿပီးအေမရိကန္တြင္ဆိုပါက “LODGE” စသည္၊ ျပင္သစ္တြင္ “Le Creuset”စသည္တ႔ို ရွိပါသည္။ ပံုသနြ္းထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာကဲြလြယ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရိုက္ခတ္ပါကကြပဲါသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ “ကဲြလြယ္မႈ” ရွိသည့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပိုေသာ “အထ”ူ လိုအပ္ပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္“ေလးလံ”သာြးေသာ္လည္းထူေသာေၾကာင့္“အပူထိန္းႏုိင္အား”တငြ္သာလြန္ ေကာင္းမြန္သည့္အတကြ္ ျပဳတ္ခ်က္ခ်က္သည့္အိုးအေနႏွင့္ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္သည္ဟုေျပာႏုိင္ပါသည္။

(2)စတီး (steel)

ေျပာင္းဖိုတငြ္ “မသန္႔စင္ေသာျဒပ္ပစၥည္း”မ်ားပါဝင္မႈပမာဏကိုထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါက “စတီး(steel)”ဟူေသာေဘာင္အတငြ္းဝင္သြားပါသည္။
စတီး (steel) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဦးစြာရွင္းျပပါမည္။ စတီးဆိုသည္မွာစက္မလႈုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းအေနႏွင့္ ခုိင္ခံ့မႈအားေကာင္းၿပီး ျဖန္႔ခ်ိမႈပမာဏလည္းမ်ားျပားသည့္အတြက္ လက္ေတ႔အြသံုးခ်သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာအမွန္တကယ္ မ်ားျပားပါသည္။ အသံုးခ်မႈအေပၚလိုက္၍ စံခ်ိန္စံညႊန္းအရည္အေသးြအလနြ္ေကာင္းမြန္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားမ်ားစြာရွိပါသည္။
သ႔ဆိုိုပါကRiverLightကုမၸဏီမွအေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ားတငြ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာစတီးျပား (steel plate)မ်ား၏ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္း (JIS စံခ်ိန္စံညႊန္း)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးရွင္းျပပါမည္။

River Light ကုမၸဏီမွအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ “SPCC-SD(စတီးျပားအေအးခံပံုသငြ္းျခင္း)၏အေၾကာင္းအရာ C(ကာဗနြ္)0.15%ႏွင့္ေအာက္၊Mn(မန္ဂနီးစ္)0.60%ႏွင့္ေအာက္၊P (ေဖာ့စဖရတ္)0.100%ႏွင့္ေအာက္၊ S (ကန႔)္ 0.035%ႏွင့္ေအာက္။ ထ႔ေိုၾကာင့္Fe(iron)ပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ99.115%ႏွင့္အထက္ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဖန္ “SD” သည္ “အေရာင္မိႈင္းေစျခင္း(dull finish)=ေတာက္ေျပာင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ျဗဳတ္သား)ျဖစ္ေစျခင္း”ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္ပါသည္။

ဤကိန္းဂဏန္းေဒတာမ်ားကုိၾကည့္ပါကသိႏိုင္သကဲ့သို႔ “စတီး(steel)”တငြ္ “ကက္စ္ထ္
သံႂကပြ္(castiron)”ထက္သံ(Fe=iron)ပါဝင္မႈႏႈန္းမ်ားသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းကိုထုတ္ လုပ္မႈုလုပ္ငန္းစဥ္ၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္ အလံုအေလာက္နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

photo

တစ္နည္းအားျဖင့္ သံသတၱဳရိုင္းပစ္ဂ္သံႂကြပ္ ကက္စ္ထ္သံႂကြပ္ စတီးသံျဒပ္စင္ ဆိုသည့္အဆင့္မ်ားျဖင့္“Fe”သန႔စ္င္မႈအဆင့္မွာတျဖည္းျဖည္းျမင့္လာပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီးFe100% ရွိသည္ ဆိုျခင္းမွာအျခားျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကို 100% ဖယ္ရွားသန္႔စင္ ထားသည့္အရာျဖစ္ၿပီးလက္ေတြ႔တငြ္ သန႔စ္င္မႈႏႈန္း 100%ရွိေသာအရာကို ထုတ္လုပ္ေနျခင္းမရွိပါ။

သ႔ေို သာ္ သံျဒပ္စင္(pure iron) ဟုေခၚဆိုသည့္အရာရွိပါသည္။ ယင္းကိုအထူးသီးသန႔စ္က္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအေနႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အရည္ အေသးြျမင့္မားေသာသတၱဳစပ္ပစၥည္းအေနႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းတို႔တငြ္သံုးစဲြလ်က္ရွိပါသည္။ သ႔ေုိသာ္ဤက့သဲ႔ေိုသာသံုးစဲြမႈမ်ဳိးတြင္လည္းသန္႔စင္မႈႏႈန္းမွာ99.90~99.95%ျဖစ္ၿပီး100%မဟုတ္ပါ။
တစ္ဖန္ ထိုသံျဒပ္စင္ထုတ္လုပ္မႈကိုေျပာင္းဖိုတငြ္ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲအျခားသီးသန္႔ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္မႈ၊ စက္ရံုသံုးစက္ပစၥည္း၊ ေလယာဥ္သံုးစက္ ပစၥည္း၊ သေဘၤာ၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ရထားတို႔မွ ဓား၊
အေၾကာ္ဒယ္အိုးတို႔အထိအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးထုတ္လုပ္မႈျပဳခဲ့သည္မွာစတီး
ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတငြ္လည္းစတီး(steel) သည္ လူသားတ႔၏ုိ အသက္ရွင္သန္မႈဘဝတြင္ အလံုးစံုေသာအခန္းက႑မ်ား၌ အေထာက္အကူဆက္လက္ေပးသြားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါလား။ ထ႔အိုျပင္ အစိုင္အခဲအေနႏွင့္အသံုးျပဳလိုသည့္အခါႏွင့္ အပူထိန္းထားႏိုင္စြမ္းျမင့္မားမႈကိုအေလးထားသည့္နယ္ပယ္တ႔တို ငြ္ကက္စ္ထ္သံႂကြပ္(cast iron)ကိုအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါ သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါတ႔သိုည္လူသားတ႔၏ိုေနထိုင္မႈဘဝတြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနယ္ပယ္မ်ား၌အ ေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိေသာ “ကက္စ္ထ္သံႂကပြ္(cast iron)၊ စတီး(steel)၊ သံျဒပ္စင္(pureiron)”တ႔အိုေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီးေသခ်ာေပါက္သိထားေစလိုပါသည္။