စမြ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အျမင္လွမႈ

အေၾကာ္ဒယ္အိုးကုန္ၾကမ္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

  • အပူခ်ိန္အနိမ့္ျဖင့္ ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမွ အပူခ်ိန္ျမင့္ (အျမင့္ဆံုး 180 ဒီဂရီ) ျဖင့္ ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအထိအပူခ်ိန္အားလံုးကိုတုန္႔ျပန္လက္ခံႏိုင္ျခင္း။
  • မည္သည့္အပူခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္မဆိုခ်က္ျပဳတ္သည့္ဟင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာအပူပမာဏကိုအေၾကာ္ဒယ္အိုးမွ ပါဝင္သည့္အမည္မ်ားထံေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း။
  • ဆီစိမ့္ဝင္လြယ္ျခင္း။
photo

ဤအေျခအေနသံုးရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္မွာ “စတီးျပားျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာအေၾကာ္ ဒယ္အိုး”ပင္ျဖစ္သည္။
သ႔ေိုသာ္ စတီးျပားဆိုသည့္အရာမွာေအာက္ဆီဂ်ငႏ္ွင့္ ေရဓာတ္တို႔ရွိပါကေသခ်ာေပါက္ သံေခ်းတက္ပါသည္။
စတီးျပားကိုသံေခ်းတက္မလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးယခအုခ်ိနအ္ထိမ်ားစြ ာေသာ “အပူျဖင့္ျပဳျပင္ျခင္း”နည္းပညာမ်ားဖြ႔ၿံဖိဳးတိုးတက္လာလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုမ်ားစာြေသာအပူျဖင့္ျပဳျပင္ျခင္းနည္းပညာမ်ားထဲတငြ္
စတီးျပားျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာအေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ား၏ အားသာခ်က္ကိုနည္းနည္းေလးမွ် မထိခုိက္ေစဘဲစတီးျပား၏ အားနည္းခ်က္ကိုဖံုးကြယ္ေပးမည့္ နည္းပညာမွာအနည္းငယ္မွ်သာရွိပါသည္။

စတီးျပားျဖင့္ထုတ္လုပ္သည့္အေၾကာ္ဒယ္အိုးကို ႏိုက္ထရိုဂ်င္ျဖင့္ ဓာတ္ျပဳျပဳျပင္ ျခင္း၊ ယင္းေနာက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင့္ ဓာတ္ျပဳျပဳျပင္ျခင္းျပဳသည့္ နည္းပညာမွာယင္းနည္းပညာႏွင့္ တူညီပါသည္။
ဤေနရာတြင္ကၽႏြု္ပ္တို႔သည္“ေပါင္းစပ္ဓာတ္ေင႔ထြဲတြင္ႏုိက္ထရိုဂ်င္ျဖင့္ဓာတ္ ျပဳျပဳျပင္ျခင္း+ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင့္ဓာတ္ျပဳျပဳျပင္ျခင္း”ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ခ့ဲ ၿပီးအေၾကာ္ဒယ္အိုးအတြက္ အလုိအပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ “စမြ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္”မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အပူျဖင့္ျပဳျပင္သည့္နည္းပညာကိုရွာေဖေြတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးယင္းနည္းပညာကိုအသံုးျပဳခ့ဲ ပါသည္။

သ႔ေုိသာ္ယင္းနည္းပညာမွာ“ပတြ္တိုက္မႈဒဏ္ခံႏုိင္မ”ႈ“သံေခ်းတက္မႈဒဏ္ ခံႏုိင္မ”ႈတ႔လိုိုအပ္ေသာေလယာဥ္သံုးစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အႀကီးစားစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားစသည္တို႔တြင္ ယေန႔အထိသံုးစဲြလ်က္ရွိသည့္ နည္းပညာျဖစ္သည့္အတြက္ အျပင္ပန္းအျမင္ကိုအေလးထားရန္မလိုအပ္ခ့ပဲါ။

ထ႔အိုတြက္ဤအပူျဖင့္ျပဳျပင္ျခင္းနည္းပညာကိုအေၾကာ္ဒယ္အိုးတြင္အသံုးျပဳ ရန္ ကၽႏြ္ုပ္တို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္အထိ “မ်က္ႏွာျပင္အေရာင္မညီမႈ”ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမည္သူမွ်သတိမျပဳမိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သ႔ေိုသာ္အေၾကာ္ဒယ္အိုးတြင္ဤအပူေပးျခင္းနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ အေၾကာ္ဒယ္အိုးအေနႏွင့္ျဖစ္ေသာစမြ္းေဆာင္ရည္ကိုဦးစားေပးမည္လား။ သ႔မိုဟုတ္ပါကအေၾကာ္ဒယ္အိုးအေနႏွင့္ျဖစ္ေသာစမြ္းေဆာင္ရည္ကိုအေလးမ ထားေတာ့ဘဲအျမင္လွမႈကိုဦးစားေပးမည္လားဆိုသည္မွာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ မႈျပဳရန္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။

စဥ္းစားခဲ့သည့္အဆံုးတြင္ ကၽႏြု္ပ္တ႔ခို်မွတ္လိုက္သည့္ ေကာက္ခ်က္မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤေကာက္ခ်က္မ်ဳိးခ်မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ စမြ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ ဆိုသည္မွာေျပာစရာမလိုသည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ၿပီးအျမင္လွမႈပိုေကာင္းလာေစရန္ကို လည္းေရွ႕ဆက္ၿပီးဆက္လက္စိမ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ကာမ်က္ေမွာက္တြင္ လည္းေန႔စဥ္ဆိုသလိုစိမ္ေခၚမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ “မ်က္ႏွာျပင္အေရာင္မညီျခင္း”မွာအပူေပးၿပီးေနာက္ အေအးခံသည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပာြးသည္ဟုစဥ္းစားရပါသည္။
“မ်က္ႏွာျပင္အေရာင္မညီျခင္း”ကိုထပ္မံေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေသာအေအးခံသည့္နည္းလမ္းကေကာင္းမည္နည္းဆိုသည္ကိုယခုတြင္ လည္းစမ္းသပ္မႈအႀကိမ္တိုင္း၌ အမွားမ်ားသာဆက္တိုက္ျဖစ္ပာြးလ်က္ရွိေနၿပီးနည္းနည္းေလးပင္ျဖစ္ျဖစ္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္လာေစရန္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ပင္ လူသားတ႔မို်က္လံုးျဖင့္ ပိုင္းျခားမႈမျပဳႏုိင္ေသာအဆင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီလားဟုဆိုပါကရုတ္တရက္အားျဖင့္ ထိုသို႔မဟုတ္ ေသာအေျခအေနမ်ဳိးလည္းရွိပါသည္။
ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကိုအသံုးခ်ျခင္းဆိုသည္မွာမသိရွိေသးေသာနယ္ပ ယ္ကိုဆက္တိုက္စိမ္ေခၚမႈျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူတို႔တြင္

မသိေသးေသာမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာကိစၥရပ္မ်ားယခုထက္ထိေျမာက္မ်ားစာြရွိ ေနေသးသည္မွာလက္ေတြ႔ႀကံဳေတ႔ေြနရေသာအေျခအေနျဖစ္ သည့္အတြက္ ကၽႏြု္ပ္တ႔သိုည္လည္းေရွ႕ေလွ်ာက္ဆက္လက္စိမ္ေခၚမႈျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ရက္ေလးပျဲဖစ္ျဖစ္ ေစာလ်င္စာြျဖင့္ “လူသားတို႔မ်က္လံုးျဖင့္ ပိုင္းျခားမႈ မျပဳႏုိင္ေသာအဆင”့္ သို႔ ေရာက္ရွိလိုသည္ဟု ဆႏၵျပဳၿပီးေန႔စဥ္ဆိုသလိုတီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
သ႔ေိုသာ္ခီဝမအဲေၾကာ္ဒယ္အိုးမ်ားမွာစမြ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလံုးဝကင္းရွင္းသည့္အတြက္ စိတ္ခ်လက္ခ်သံုးစဲြပါရန္ ေမတၱာရပ္ ခံအပ္ပါသည္။

photo