eating_a

အစာစားျခင္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍… ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မူဝါဒ

eating_b

လူတို႔သည္ ဘာမွ်မစားဘဲရွင္သန္ေနထိုင္၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
အစာစားျခင္းဆိုသည္မွာလူတို႔၏ အသက္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ လူတို႔စားသံုးသည့္ အစားအစာတို႔ အားလံုးမွာသဘာဝတရားမွရရွိေသာလက္ေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ခ်က္ျပဳတ္ပါကအရသာရွိၿပီးက်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ မည္နည္းဆိုသည္ကိုအစားအစာအသီးသီးထံ မွ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၾကာျမင့္စြာအခ်ိန္ယူၿပီးေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔အျပင္ ယခုလက္ရွိတြင္လည္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကိုတိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ေနရေသာသူတို႔သည္ ပိုမိုအရသာရွိစြာက်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းကိုအလံုးစံုေသာအစားအစာမ်ားထံမွ ဆက္တိုက္ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိၾကပါသည္။

လူတို႔သည္ ကမာၻေပၚ၌ရွင္သန္ရပ္တည္လ်က္ ရွိၾကေသာမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားသည့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားထဲမွ တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လူတို႔သည္ မ်က္လံုးျဖင့္ၾကည့္ၿပီးအတည္ျပဳျခင္း၊ နားျဖင့္ နားေထာင္ၿပီးအတည္ ျပဳျခင္း၊ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ၾကည့္ၿပီးအတည္ျပဳ ျခင္း၊ အနံ႔မ်ားကိုအန႔ံခံၾကည့္ၿပီးအတည္ျပဳျခင္း၊ လွ်ာျဖင့္ အရသာခံၾကည့္ၿပီးအတည္ျပဳျခင္းစသည္တို႔လုပ္ႏိုင္စြမ္းရရွိထား ျခင္းကိုအသံုးခ်ၿပီးဖန္တီးမႈျပဳသည္ဟုေခၚဆိုေသာအျခားသက္ရွိမ်ားထက္သာလြန္ေသာေျပာင္ေျမာက္သည့္စြမ္းရည္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ နယ္ပယ္အားလံုး၌ “အဆင္ေျပမႈ၊ လြယ္ကူမႈ၊ သက္သာမႈ”ဆိုသည့္ အရာမ်ားကိုေကာင္းမြန္သည္ဟုသတ္မွတ္ လာၾကၿပီးအမ်ားစုေသာလူမ်ားမွာမိမိတြင္ နဂိုမူလကတည္းကပါရွိၿပီးျဖစ္ေသာစြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီတို႔ကိုအသံုးမခ်ေတာ့ျခင္း ျဖစ္လာလ်က္ ရွိပါသည္။

ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာစားေသာက္ကုန္တို႔မွာေသခ်ာေပါက္အားျဖင့္ လူတို႔အတြက္ အခ်ိန္ ဟူေသာအရာကိုလက္ေဆာင္အျဖစ္ ယူေဆာင္လာေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ “အဆင္ေျပမႈ၊ လြယ္ကူမႈ၊ သက္သာ မႈ”ျဖစ္လာသေလာက္ လူတို႔နဂိုမူလကတည္း က ပိုင္ဆုိင္ထားေသာသက္ရွိသတၱဝါအေနႏွင့္ ျဖစ္သည့္ စြမ္းရည္တို႔မွာတျဖည္းျဖည္းယုတ္ေလ်ာ့သြား ေနပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာေခတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ “အစားအစာ”၊ “အသက္ႏွင့္က်န္းမာေရး” ႏွင့္ “မွန္ ကန္ေသာခ်က္ျပဳတ္မႈ” တို႔၏ျဖစ္တည္ပံုကိုဆက္တိုက္ စဥ္းစားၿပီးယင္းတို႔အတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားမွာဘာျဖစ္ႏိုင္မည္နည္းဆိုသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အစဥ္အၿမဲစဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။

ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သည့္ “ႏုိင္ငံ၊ ေဒသ၊ အိမ္ေထာင္စု” တို႔မွာလူေပၚလိုက္ၿပီးအားလံုးကြဲျပားသည့္ အတြက္ အရသာရွိသည္ဟုလူတို႔ယူဆၾကေသာ “ဟင္းလ်ာ၊ အရသာ”တို႔သည္လည္းလူတစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းကိုလိုက္ၿပီးကြဲျပားပါသည္။

အရသာတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာလူမ်ားစြာတို႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေနျခင္းမွာဟင္းလ်ာ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမဟုတ္ႏိုင္ပါ။ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ရွိသေလာက္ ဟင္းလ်ာမ်ား၏ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ပံုစံတို႔ရွိသည့္အျပင္ လူဦးေရရွိသေလာက္ စိတ္ႀကိဳက္အရသာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဤသည္မွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ပံုစံပင္မဟုတ္ပါေလာ။

သာမန္အားျဖင့္ အဆိုပါကိစၥမ်ဳိးမွာအိမ္ေထာင္ စုတိုင္းတြင္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အျဖစ္ကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းအျဖစ္မ်ားအတြက္ “မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား”ဆက္တိုက္ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟုဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။